Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Informacje podstawowe

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.moromou.pl, prowadzonego przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143, przez StartUp Moromou prowadzony przez Rafała Wysockiego w ramach Programu AIP, adres do korespondencji: biuro@moromou.pl a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

2. Adres sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy: www.moromou.pl, email: biuro@moromou.pl, adres korespondencyjny: Moromou Ul.Bagno 2/55 Warszawa 00139, telefon: 0048 602 523 722

§ 2 Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;

Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.moromou.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

Strona – Usługodawca lub Klient;

Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

Usługodawca – Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143, w ramach której działa Rafał Wysocki jako uczestnik Programu w ramach Programu AIP.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 3 Warunki korzystania ze Sklepu

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

 1. przedstawienie oferty Sklepu,
 2. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
 3. informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
 4. możliwość zapisania się do usługi newsletter,
 5. możliwość korzystania z Konta Klienta.

2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-4 powyżej nie wymaga Rejestracji.

3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 5 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu) zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia odpowiednich rubryk i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.

5. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

6. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

 • system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
 • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 • zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
 • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

§ 4 Obowiązki Klienta (Użytkownika Sklepu)

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
 • niedostarczania i nieprzekazywania przez Klientów i Użytkowników treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa

§ 5 Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru, zapoznając się z opisem produktu i przewidywanym terminem dostawy Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

3. Proces składania zamówienia: Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez kliknięcie na pole „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru (w tym jego rozmiaru i koloru) znajdującego się w Sklepie w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną). Następnie Klient wskazuje sposób m.in. płatności w oparciu o wyświetlane komunikaty.

4. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia klientowi następujące informacje:

 1. dokładny opis danego produktu i jego cech;
 2. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy

5. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową przez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie. Akceptacja ta jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania Zamówienia.

6. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

9. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia obejmującego kilka Towarów, okaże się, że realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone Zamówienie w całości.

10. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia nie będzie możliwa lub termin realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie.

§ 6 Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w koszyku przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, wniesienia i montażu. Klient ma możliwość wyboru jednej z 4 (czterech) opcji dostawy Towaru:

 • dostawa,
 • dostawa z wniesieniem,
 • dostawa z wniesieniem i montażem,
 • dostawa z montażem.

Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towarów oraz koszty dostawy oraz wybranych opcji wniesienia i montażu, w przypadku, gdy koszty dostawy ponosi Klient.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl (udostępnianego przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000412357, NIP7773061579) – płatność on line przelewem albo kartą kredytową/ debetową, lub przelewem bezpośrednio ze swojego banku na konto Moromou.

5. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) lub za pośrednictwem Transferuj.pl realizacja zamówienia będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.

6. Usługodawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem firm kurierskich lub wyspecjalizowanych firm transportowych.

7. Klient składając Zamówienie ma możliwość wyboru jednej z czterech opcji dostawy Towaru, tj.:

 • dostawa,
 • dostawa z wniesieniem,
 • dostawa z wniesieniem i montażem,
 • dostawa z montażem.

8. Termin realizacji i dostawy Towaru jest każdorazowo wskazany w opisie Towaru. Towar jest tworzony na indywidualne życzenie Klienta, dlatego też termin realizacji Zamówienia może trwać od 1 do 5 tygodni.

9. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

 • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 • niekompletności przesyłki,
 • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji.

§ 7 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy oraz wymiana Towaru

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Konsumentowi Towaru, tj od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy a w przypadku umowy o świadczeniu usług- od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Usługodawcy – Wysocki Rafał „Moromou” ul. Bagno 2 lok. 55 00-112 Warszawa Przykładowy wzór takiego oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (pobierz PDF).

2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został umieszczony pod adresem http://moromou.pl/download/dokumenty/zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy.pdf oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu lub elektronicznie do potwierdzenia złożenia zamówienia. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy od zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

3. Towar powinien być zwrócony na adres: MOROMOU Kruszewiec 52 woj. Łódzkie (kod pocztowy 26-300 Opoczno)

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do ustawowego odstąpienia od umowy, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, a także w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

5. Powyższe oznacza, że Klient nie może zrezygnować z Towaru w sytuacji kiedy towar został dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta lub zrealizowany według jego wytycznych nie będących standardem do wyboru w Sklepie.

6. Dopuszcza się również możliwość wymiany Towaru na inny. W tym wypadku należy wypełnić oświadczenie o wymianie Towaru, przykładowy wzór takiego oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu (pobierz PDF). Warunki wymiany są identyczne z warunkami zwrotu Towaru.

§ 8 Niezgodność Towaru z umową (reklamacje)

1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy Rafał Wysocki „Moromou” ul. Bagno 2 Lok. 55 00-112 Warszawa lub mailowo na adres e-mail biuro@moromou.pl Składając reklamację sugerujemy skorzystanie z formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu (pobierz PDF), uwzględniającego istotne dane umożliwiające identyfikację transakcji.

3. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

4. Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia Usługodawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru.

5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku podmiotów niebędących Konsumentami, zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego rękojmia za wady jest wyłączona.

§ 9 Gwarancja jakości Towaru

1. Wszystkie Towary w Sklepie objęte są udzieloną przez Usługodawcę gwarancją jakości.

2. Gwarancja jakości udzielana jest na okres 12 miesięcy, który jest liczony od daty zakupu Towaru.

3. Udzielona gwarancja jakości w żaden sposób nie ogranicza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Usługodawcy za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży. Uprawnienia z tytułu gwarancji są niezależne i Konsument może dokonać wyboru, z których uprawnień chce skorzystać.

4. Szczegółowe warunki użytkowania Towaru, a także szczegółowe warunki udzielonej gwarancji jakości znajdują się w dokumentach dołączonych do Towaru.

5. Z dokumentu gwarancji wynika, jak należy postępować w przypadku chęci skorzystania z uprawnień gwarancyjnych.

§ 10 Newsletter

1. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili usługę Newslettera.

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktowej, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Usługodawcę lub firm z którymi współpracuje. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

Klient może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z udostępniania mu usługi. Usługa Newsletter świadczona jest tylko tym użytkownikom będącym osobami fizycznymi, którzy składając zamówienie lub dokonując rejestracji złożyli (w drodze elektronicznej) oświadczenie o udzieleniu zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143.

§ 11 Pozostałe prawa i obowiązki

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

§ 12 Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 13 Prawa autorskie

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

§ 14 Dane osobowe

1. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143 ( zwanej również Administratorem).

2. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Rafałowi Wysockiemu: kontakt: biuro@moromou.pl.

3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez zasadach określonych w Polityce Prywatności, z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umowy sprzedaży, a w stosunku do osób, które wyraziły na to zgodę także w celu marketingowym.

5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych i ich, aktualizacji, poprawiania lub zadania ich usunięcia. Kontaktować się we wskazanych kwestiach należy z Administratorem pod adresem biuro@moromou.pl.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail pod następującymi adresami Rafał Wysocki „Moromou” Ul. Bagno 2 Lok. 55 00-112 Warszawa adres mail: biuro@moromou.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@moromou.pl