Polityka prywatności

Dotycząca korzystania ze sklepu internetowego www.moromou.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu. Terminy użyte w Regulaminie sklepu pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.

Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§ 2 Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Rafał Wysocki działający jako uczestnik Programu w ramach Programu AIP – Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143, zwany dalej Administratorem.

Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 3 Zbiór Danych Osobowych

Zbiory Danych Osobowych zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, czym został wypełniony obowiązek nałożony na Administratora przez ustawę o ochronie danych osobowych.

§ 4 Zasady gromadzenia Danych Osobowych Klientów

Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych. Składanie Zamówień wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych. Niepodanie przez Klienta Danych Osobowych nie pozwoli na złożenie Zamówienia.

§ 5 Zakres przetwarzania Danych Osobowych

Administrator może poprosić Klienta o podanie następujących Danych Osobowych które to Klient powinien podać w celu złożenia Zamówienia:

 • nazwisko i imię,
 • adres zamieszkania,
 • datę urodzenia,
 • NIP,
 • adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Klient.

W celu realizacji Umowy sprzedaży Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klientów dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Klienta strony w Sklepie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych; Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, w celu marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

§ 6 Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji lub zakupu w ramach Sklepu. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub wysłanie zapytania na adres: Moromou 00-112 Warszawa Ul. Bagno 2/55 lub pocztą e-mail na adres biuro@moromou.pl.

§ 7 Informacje handlowe

Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.

Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Sklepie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Klienta, pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę.

§ 8 Wykorzystanie plików Cookies – tzw. „ciasteczek”

„Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta.

„Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Administratora. Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście do Sklepu.

§ 9 Bezpieczeństwo

Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim.
Proszę pamiętać, że Sprzedawca nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Sklepu. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

§ 10 Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

 • Klient wyrazi na to zgodę lub
 • będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
 • będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży.

W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

§ 11 Prawa Klientów

Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Każdy Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: Moromou 00-112 Warszawa Ul. Bagno 2/55 lub pocztą e-mail na adres biuro@moromou.pl.

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: Moromou 00-112 Warszawa Ul. Bagno 2/55 lub pocztą e-mail na adres biuro@moromou.pl.

§ 12 Postanowienia dodatkowe

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: Moromou 00-112 Warszawa Ul. Bagno 2/55 lub pocztą e-mail na adres biuro@moromou.pl.